INFORMATOR – PRODAVAČ/ICA (GUMENJAK-AKVATORIJ NP KORNATI)

24/05/2024

Radno mjesto

Broj oglasa: 2510462
Lokacija: KORNATI
Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Broj radnih mjesta: 1
Smještaj: Zajednički smještaj

Poslodavac

Poslodavac: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI
Kontakt:
 • Pisana zamolba na adresu: Butina 2, 22243 Murter

Posloprimac

Razina obrazovanja:
 • Srednja škola 4 godine
Potrebna vozačka dozvola:
 • Nije potrebna vozačka dozvola
Radno iskustvo:
 • Nije potrebno

Ostale informacije

Klasa: 112-03/24-01/4
UR.BR:2182-18-1-06/2-24-2
Murter, 21. svibanj 2024. 

 
Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Kornati i I. Izmjena i dopuna i  članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/22) po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  (KLASA: 112-01/24-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-24-40) od 12. veljače 2024., v.d. ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park Kornati raspisuje,

 
NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

Informator-prodavač
(gumenjak-akvatorij NP Kornati
)

Odjel turizma i marketinga

 
Za natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Prijava (u prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 • Kratak životopis( sa naznakom elektroničke pošte i broj telefona/mobitela)
 • Presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja i/ili stručne spreme ( preslika diplome)
 • Presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 1 mjesec od dana objavljivanja javnog natječaja)Uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog natječaja )
 • Dokaz o aktivnom znanju dva strana jezika. potvrda ovlaštenog tijela ili preslika ocjena ili izjava).
 • Kopija dozvole voditelja brodice C kategorije 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
NAPOMENA:

–  Ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme, uz probni rad 30 dana i to za razdoblje od dana zasnivanja radnog odnosa  do  najkasnije 31. prosinca 2024., odnosno prema potrebama organizacije rada i posla.
Mjesto rada: cijelo područje Nacionalnog parka Kornati, radno mjesto
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Sukladno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42718)  i Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, JU NP Kornati ima obvezu sve prikupljene osobne podatke koristiti samo za provedbu predmetnog natječaja, vodeći pri tome računa o sigurnosti osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade. Smatra se da su kandidati dali privolu voditelju obrade za gore navedene radnje, samom prijavom na predmetni natječaj.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Sukladno Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), objavljuje se donja poveznica na kojoj su navedeni dokazi koje je potrebno priložiti prijavi radi  ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Javna ustanova Nacionalni park Kornati zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete mogu pristupiti na razgovor, a o vremenu održavanja istih biti će  obaviješteni  na našoj web stranici www.np-kornati.hr,  prilikom kojega su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu:

Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „Za natječaj (navesti radno mjesto) – sezona 2024.“
 

Slični poslovi